Dr. Balogh Judit

Dr. Habil. Balogh Judit

Történész, egyetemi tanár

Tudományos önéletrajz

Tanulmányok:

1986-91: Kiváló eredménnyel szereztem magyar-történelem szakos diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

1991: Első helyezést értem el a szegedi Országos tudományos Diákköri Konferencián Báthory Gábor székelypolitikája című dolgozatommal.

1991-1992: Középiskolai tanár a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban.

1992. szeptember: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének majd Karának Történettudományi majd Segédtudományi Tanszékén egyetemi tanársegéd, a történelem segédtudományait, kora újkori forrásismeretet, az Erdélyi Fejedelemség történetét, a reformáció történetét valamint a székelység történetének oktatója.

1994: PhD-hallgató a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem doktori programján. A dolgozatom címe: A székely ne-messég kialakulása a 17. században.

2001. november: Summa cum Laude minősítéssel szereztem PhD minősítést történettudományból a Debreceni Egyetemen.

2002. Egyetemi adjunktus.

2008. november 17. Habilitáltam a Debreceni Egyetemen

2010. Egyetemi docens.

2019.09.01 Egyetemi tanár

Tudományos fokozatok:

2001 PhD DE

2008 habilitáció DE

Egyetemi megbízatások:

1992–2000 Miskolci Egyetem: Tanulmányi és vizsgabizottság tagja

1994–1998 Miskolci Egyetem BTK: A Történelem Segédtudományai Tanszék tanszékvezető helyettese

2010–2013 Miskolci Egyetem: Esélyegyenlőségi Bizottság tagja

2012: Kora újkori szakirány felelőse

2014: Miskolci Egyetem Közép- és Kora Újkori Tanszék tanszékvezető egyetemi docens

Oktatási terület:

Kora újkori magyar történelem, ezen belül:

Az erdélyi Fejedelemség története

A Magyar Királyság politika- és társadalomtörténete a 16–17. században

16–17. századi magyar és egyetemes művelődés- és mentalitástörténet

Konfesszionalizáció és erdélyi egyháztörténet a 16–18. században

magyar paleográfia

forrásismeret

historiográfia

levéltárismeret

vallástörténet

Kutatási terület:

Kora újkori társadalomtörténet, a reformáció története Magyarországon, különös tekintettel a puritanizmusra, az Erdélyi Fejedelemség története, társadalomtörténeti kérdések.

Reformáció történetével kapcsolatos előadások református általános iskolákban.

Hazai vagy külföldi tanulmányutak

1991. április 18 – 1991. május 5. A debreceni KLTE Történettudományi Intézete ösztöndíjával levéltári kutatás Kolozsváron.

1991. június 12- 20.  Levéltári kutatás Kolozsváron.

1991. október- 1992. február 28.  Egy éves Soros doktori ösztöndíj keretében fél évet Kolozsváron töltöttem a székely nemesi társadalom kutatásával. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem történelem szakának ösztöndíjával az egyetem vendégoktatója voltam.

1992. október 10-23. MÖB ösztöndíjjal kutatás a Kolozsvári Levéltárban.

1993. február: Részvétel Lisszabonban az Amerika felfedezése és a Kora Újkor c. nemzetközi konferencián, majd ugyanekkor két hetes tanulmányút egy Holland pro-testáns szervezet ösztöndíjával Spanyolországban.

1993. június: Egy hónapos MÖB ösztöndíj Kolozsváron.

1994. november: A Kolozsvári Koinonia Kiadó ösztöndíjával egy hónapos kutatás Kolozsváron és Marosvásárhelyen.

1995. június: A Kolozsvári Koinonia Kiadó ösztöndíjával egy hónapos kutatás Kolozsváron és Marosvásárhelyen.

1995. november: A Kolozsvári Koinonia Kiadó ösztöndíjával egy hónapos kutatás Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Ekkor Kolozsváron az “Ama kegyelemnek meny-nyei harmatja” című könyvem könyvbemutatója.

1996. június: A Sapientia Alapítvány ösztöndíjával kutatás és előadás a nyári egyetemen a reformációról

1996. szeptember: Előadóként részt vettem Rómában a Kereszténység és művelődés című nemzetközi Hungarológiai kongresszuson.

1996. október: A Kolozsvári Koinonia Kiadó ösztöndíjával egy hónapos kutatás Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Ekkor előadás Kolozsváron a reformációról.

1997. November: Egy hetes kutatói ösztöndíj keretében kutatás a pozsonyi ev. lyceum kézirattárában

1998. június-augusztus: Soros kutatói ösztöndíjjal kutattam a kolozsvári és marosvásárhelyi levéltárakban a székely nemesi társadalom kialakulásának témájában.

1999. június: Két hetes kutatói ösztöndíj keretében kutatás a pozsonyi ev. lyceum kézirattárában

2000. április: Egy hetes kutatói ösztöndíj keretében kutatás a pozsonyi ev. lyceum kézirattárában

Tudománynépszerűsítő tevékenységek

A reformáció kezdetei Magyarországon: In: A reformáció évszázadai, válogatás magyar gyűjteményekből. 14. DVD kiadás. Budapest, 2009.

2010. november 28. Rubicon mesterkurzus: Az erdélyi fejedelmek hadseregei és hadjáratai.

2013.07.25. Előadás a Rákóczi Szövetség szervezésében határon túli történelemtanárok számára. Sokszínű vallási élet az Erdélyi Fejedelemségben.

2013.05.22: Veszprémi Érseki Főkáptalani Levéltár: Fejedelemasszonyok és a val-lásszabadság című előadássorozat: Sárospatak úrnői: Lorántffy Zsuzsanna és Báthory Zsófia c. előadás.

2013.06.05: Veszprémi Érseki Főkáptalani Levéltár: Fejedelemasszonyok és a val-lásszabadság című előadássorozat: "Derekát jól felövezi és erős karral lát a dolgához (Péld. 31.17) - Két erős feleség: a szigorú kálvinista Bornemissza Anna és a várvédő katolikus Zrínyi Ilona portréja c. előadás.

Évente ismeretterjesztő előadás tartása a Lévay József Református Gimnáziumban a reformációról a reformáció emléknapján.

Egyetemi szervezésű érettségi előkészítő előadás tartása a középiskolásoknak.

Középiskolai tanulmányi versenyek zsűrijében való részvétel.

Előadóként részvétel a Lévay József Református Gimnázium által szervezett tudományos napokon évente egyszer.

A miskolci Petőfi Sándor fiókkönyvtárban előadások tartása Erdély és a koraújkor történetével kapcsolatban.

Egyéb tevékenység

2000-től alapítója és szerkesztője vagyok a negyedévente megjelenő Egyháztörténeti Szemle című tudományos folyóiratnak.

OTDK zsűri tagság 2011 - Eger.

OTDK zsűri tagság 2013 - Debrecen.

PhD, Habilitációs bizottsági tagság: ELTE, PTE. DE.

OTKA bírálói tevékenység 2013.

OTDK-ra bejutott három hallgató témavezetése 2013.

OTKA bírálói tevékenység 2014.

Tudományos tevékenységet elismerő díjak

2003. április 30. Miskolci Egyetem BTK Jubileumi emléklap.

2003. november 05. MTA Miskolci Területi Bizottsága – Tudományos díj.

2009: A három éves Bolyai János kutatói ösztöndíj záró minősítése: kiemelkedő.

Tudományos tevékenységet elismerő tagságok

2000-től: Alapítója és szerkesztője vagyok a negyedévente megjelenő Egyháztörténeti Szemle című tudományos folyóiratnak.

2005. szeptember: Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága titkárává választanak.

2005. szeptember – 2006. szeptember: Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Vallástudományi Szakbizottsága titkárává választanak.

2008. április 29. Alapító tagja és titkára vagyok az Egyháztörténeti Szemle Társaságnak.

2008. december: Tagja vagyok a Transsylvania Emlékeiért Tudományos Egyesületnek.

2009. október 9. PhD – védés bizottsági tag a Debreceni Egyetemen.

Elnyert ösztöndíjak

Egy éves Soros doktori ösztöndíj keretében fél évet Kolozsváron töltöttem a székely nemesi társadalom kutatásával 1991. októbertől.

Soros kutatói ösztöndíjjal kutattam a kolozsvári és marosvásárhelyi levéltárakban a székely nemesi társadalom kialakulásának témájában. 1998. június-augusztus.

2002. június: „Miskolc 17. és 18. századi várossá fejlődése az iskoláztatás és a műve-lődés szemszögéből” címmel Miskolc város Művészeti és Tudományos Ösztöndíjai közül 6 hónapos alkotói ösztöndíjat nyertem el.

2003. szeptember: Békéssy György posztdoktori ösztöndíj 3 évre.

2006. Elnyertem Miskolc város Művészeti és Tudományos Ösztöndíját 3 hónapra "Miskolc mezőváros társadalmának mikrotörténeti és mentalitástörténeti elemzése Bethlen Gábor uralma időszakában" c. kutatásra.

2006. szeptember: 3 éves Bolyai János kutatási ösztöndíj. Zárójelentés értékelése: kiemelkedő.

2010. szeptember: Ismétlőként elnyertem a 3 éves Bolyai János kutatási ösztöndíjat „A székely elit struktúraváltása a 17. században” című kutatási projektemre.

2012. július 1. Miskolc város alkotói ösztöndíját nyertem el 3 hónapra.

2013. november 1. Egy évre elnyertem a Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösz-töndíjat. Pályázati azonosító: A2-SZJÖ-TOK-13-0124. Címe: Apor István karrierje és szerepe a 17. század végi erdélyi elitben.

Kutatási pályázatok

Részvétel az OTKA által támogatott Erdélyi Királyi Könyvek-adatbázis projektben. 1995-1997.

Témavezetői pályázatok

A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530-1630). 2010.02.01-2013.01.31. OTKA Kutatási pályázat. 6320EFt K 82048.

Hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztősége:

Egyháztörténeti Szemle, szerkesztőbizottsági tag, 2012-től

Egyháztörténeti Szemle felelős szerkesztője 2019-től