Conferences, lectures of dr. habil. Judit Balogh

Conferences, lectures

Date Conference title Location Presentation title Status
1992.12.16 Város és társadalom a XVI–XVIII. Században konferencia. 1992.12.15-16. Mályi Székely város a 16–17. században Lecturer
1994.03.10 Társadalomtörténeti konferencia. 1994.03.09-11. Miskolci Egyetem A székely társadalom az 1614. évi összeírás tükrében  Lecturer
1995.04.15 Miskolci Egyetem Történeti Konferencia Miskolci Egyetem   Lecturer
1996.02.17 Meghívás a pécsi Evangélikus Egyház székházába. Pécs, Dischka Gy. u. 4-6. A XVII. Századi magyar puritanizmus Lecturer
1996.04.05 Pro Cultura Népfőiskolai Alapítvány Népfőiskolai napok. 1996.03.08-04.19. Péntekenként Arnót Borsod megye egyháztörténete Lecturer
1996.09.11 A magyar művelődés  és a kereszténység  nemzetközi Hungarológiai kongresszus Róma A XVII. századi erdélyi puritanizmus és nemzetközi kapcsolatai Lecturer
1997.10.12 A Rákóczi Múzeum, a miskolci Hermann Ottó Múzeum és a Miskolci Egyetem által szervezett Sárospatak történetéről szóló konferencia. Sárospatak   Lecturer
1997.12.02 Fiatal egyháztörténészek találkozója. 1997.12.02. Herman Ottó Múzeum, Miskolc Kérdések, hipotézisek, feladatok a XVII. századi magyar puritanizmus kutatása kapcsán Lecturer
1998.10.03 „Város a késő reneszánsz korában" IV. Reneszánsz művelődéstörténeti konferencia. 1998.10.02-04. Sárospatak Polgári aktivitás és puritán hatás Északkelet-Magyarország városaiban a 17. században  Lecturer
1999.08.28 Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. HIK mikrotörténeti konferencia Miskolci Egyetem Összetartó erök és leváló elemek a 17. századi székely társadalomban Lecturer
1999.10.15 Források és történetírás - konferencia Miskolci Egyetem A székelyföldi periratok történeti tanulságai Lecturer
2000.09.26 Millenniumi Egyháztörténeti Konferencia 2000.  szeptember 25.  Kecskemét, Katona József Könyvtár színházterme. A régi katolikus egyház- és iskolaszervezet újkori továbbélésének kérdései, különös tekintettel Kelemen Didák munkásságára Lecturer
2000.10.06 Lórántffy Zsuzsanna emlékkonferencia Sárospatak A Praxis pietatis megjelenési formái Lorántffy Zsuzsanna levelezésében Lecturer
2001.11.01 Erdély-konferencia Miskolci Egyetem A székely nemesség helyzete Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a Liber Regius oklevelei alapján Lecturer
2002.05.24 2002. 05. 24-26. - Mi és kríziseink - MEKDSZ szenior konferencia Nyárlőrinc Mi és kríziseink Organiser and lecturer
2002.09.20 2002. 09. 20-22. - Mi és a szerepeink - MEKDSZ szenior konferencia Tahi Mi és a szerepeink Organiser and lecturer
2002.11.01 Szapolyai János tudományos konferencia Miskolci Egyetem A székelyek Szapolyai Erdélyében Lecturer
2003.05.16 2003. 05. 16-18. - Közösség Istennel és egymással - MEKDSZ szenior konferencia Tahi Közösség Istennel és egymással Organiser and lecturer
2003.09.19 2003. 09. 19-21. - Női és férfi szerepek - MEKDSZ szenior konferencia Tahi Női és férfi szerepek Organiser and lecturer
2003.11.14 Rákóczi szabadságharc újabb megközelítésben - nemzetközi tudományos konferencia. 2003.11.13-14. Eperjes A székelyek II. Rákóczi Ferenc Erdélyében Lecturer
2004.05.08 2004. 05. 7-9. - Gyökereink és meghatározottságaink - MEKDSZ szenior konferencia Tahi Gyökereink és meghatározottságaink Organiser and lecturer
2004.08.27 A fogyasztás társadalomtörténete. HIK konferencia Pápa "Náj modi" és Erdély - a tárgyak világa a 17. századi Erdély főúri udvaraiban Lecturer
2004.09.10 2004. 09. 10-12. - Önismeret - MEKDSZ szenior konferencia Tahi Önismeret Organiser and lecturer
2005.05.20 2005. 05. 20-22. - Ki vagy Te, Uram? - MEKDSZ szenior konferencia Nyárlőrinc Ki vagy Te, Uram? Organiser and lecturer
2005.09.07 Régi diszciplína — aktuális kihívások. Tudományos tanácskozás az egyháztörténetírás helyzetéről. Történelmi műhelybeszélgetést szervezek a reformáció történetének kutatása módszertanáról Miskolci Egyetem Péter Katalin: Reformáció: kényszer vagy választás? Organiser and lecturer
2005.11.01 Műhelybeszélgetést szervezek Miskolci Egyetem Medgyesi Pál szerepe az irodalomban és az egyháztörténetben Organiser and lecturer
2005.12.01 Műhelybeszélgetést szervezek Miskolci Egyetem Várostörténet a koraújkorban Organiser and lecturer
2006.02.11 Mühelybeszélgetést szervezek Miskolci Egyetem Mezőváros és katolicizmus versus mezőváros és reformáció Organiser and lecturer
2006.04.19 Bocskai István és kora nemzetközi konferencia a fejedelem halálának 400. évfórdulója alkalmából. 2006.04.19-20. MAB székház, Miskolc A székelyek Bocskai István Erdélyében Organiser and lecturer
2006.05.27 Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban - nemzetközi tudományos konferencia Kolozsvár Megtéréstörténetek a magyarországi pietizmusban Lecturer
2006.06.01 Az Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg meghívására Sepsiszentgyörgy A székely nemesség a fejedelemség korában Lecturer
2006.08.25 Báthory konferencia Nyírbátor A székely nemesség a Báthoriak korában Lecturer
2006.09.01 2006. 09. 1-3. - Zsidóság és kereszténység - MEKDSZ szenior konferencia Máriabesnyő Zsidóság és kereszténység Organiser and lecturer
2006.09.14 "A Bocskai felkelés mérlege: a bécsi és a zsitvatoroki béke" - nemzetközi konferencia. 2006.09.14-15. Debreceni Egyetem Székely nemesi karrier-lehetőségek Bocskai korában Lecturer
2006.11.08 Bocskai István nemzetközi konferencia Hajdúböszörmény A székely önkormányzat sajátosságai a fejedelemség korában Lecturer
2007.05.19 2007. 05. 18-20. - Az idő - MEKDSZ szenior konferencia Máriabesnyő Az idő a keresztény hagyományban Organiser and lecturer
2007.09.08 2007. 09. 7-9. - Áldozat - MEKDSZ szenior konferencia Máriabesnyő Áldozat az antropológiában és a történelemben Organiser and lecturer
2007.11.13 Polgári elit - polgári kapcsolatok - polgári tér (Magyar városok a középkorban és a kora újkorban) Levéltári napok Budapest Főváros Levéltára A székely város helye és annak változásai a kora újkori társadalmi struktúrában Lecturer
2007.11.17 A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciójának konferenciája. 2007.11.16-17. Sárospatak Társadalomtörténet és egyháztörténet Lecturer
2008.04.29 Egyháztörténeti műhelybeszélgetés Miskolci Egyetem Intézmények és emberek története az egyháztörténelemben Organiser and lecturer
2008.05.24 2008. 05. 23-25. - Örökségünk - MEKDSZ szenior konferencia Máriabesnyő Nemzeti örökség Organiser and lecturer
2008.10.17 Báthory Gábor és kora nemzetközi konferencia Nyírbátor A Székely társadalom Báthory Gábor idején Lecturer
2008.10.30 A reformáció hete programsorozata. 2008.10.27-10.31 Miskolc, Tetemvári Egyházközség gyülekezeti terme Mindennapok a reformáció Magyarországán Lecturer
2008.11.19 Habilitációs előadás Debreceni Egyetem A fejedelmi székely politika Erdélyben a 16-17. században Lecturer
2008.11.19 Habilitációs előadás Debreceni Egyetem A Kornis család szerepvállalása és klientúra - rendszere a Székelyföldön belül Lecturer
2008.11.19 Habilitációs előadás Debreceni Egyetem The Sekler policy of Transylvanian Princes in the 16th-17th Century Lecturer
2009.01.13 Reneszánsz a 16. századi Kelet-Közép-Európában című konferencia MTA TTI, Jakobinus terem A vargyasi Dániel család karrierje a 16-17. században Lecturer
2009.03.05 Történelmi előadássorozat a Miskolci Egyetem közreműködésével Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc A Rákóczi szabadságharc Lecturer
2009.05.23 2009. 05. 22-24. - A felnőtté válás nehézségei egy infantilis világban - MEKDSZ szenior konferencia Máriabesnyő A felnőtté válás nehézségei egy infantilis világban Organiser and lecturer
2009.08.29 A kommunikáció története - HIK-konferencia Miskolci Egyetem A kora-újkori székely nemesség közlekedési útvonalai Lecturer
2009.10.03 Csaba királyfi elárvult népe: Székely konferencia Debreceni Egyetem Egy rendhagyó székely karrier: Bögözi András Lecturer
2009.10.29 Kazinczy, Comenius, Kálvin emléknapokat rendez 2009.10.27-29. Sárospatak Miskolc reformációjának kérdései Lecturer
2009.11.24 Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok 36. "Vármegyék, szabad kerületek IV." Hajdúböszörmény Széki tisztviselők szerepe az udvarhelyszéki perekben a 17. század elején Lecturer
2010.04.07 Vendégelőadó a DE Történettudományi Intézet meghívására Debreceni Egyetem Reformáció Lecturer
2010.05.28 Bűn, bűnhődés, büntetés - konferencia ELTE BTK TTI Könyvtár Bűnök és büntetések a kora újkori székely társadalomban Lecturer
2010.10.08 Leonard Stöckel a protestantizm us v strednes Európe - konferencia 2010.10.07-08. Bártfa Stöckel példája Miskolcon. Protestáns oktatás a kora újkorban Lecturer
2010.10.16 A református iskoláztatás Felső-magyarországi történetének meghatározó fordulatai, különös tekintettel Miskolcra Lévay József Ref. Gimnázium, Miskolc A protestáns oktatás kezdetei a kora újkorban Miskolcon Lecturer
2010.10.29 Református esték. 2010.10.25, 26, 29. Deszkatemplom, Miskolc Reformáció Miskolcon Lecturer
2010.11.27 Rubicon által szervezett tanár-továbbképzés ELTE Erdély hadtörténete Lecturer
2010.12.03 Felekezet és társadalom nemzetközi konferencia Miskolci Egyetem Térhasználat és felekezeti viszonyok a 17. századi Székelyudvarhelyen Organiser and lecturer
2011.03.04 A Történelmi Társulat meghívására ELTE BTK TTI Könyvtár Térhasználat és felekezeti harcok székelyudvarhelyen Lecturer
2011.03.23 KORSZERŰ TUDÁS – SIKERES ÉRETTSÉGI Előadás-sorozat középiskolások számára magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyból a Miskolci Egyetemen Miskolci Egyetem Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI-XVIII. században Lecturer
2011.05.05 Politikai játszmák – Bujdosói hétköznapok (1711-1761) KRE TTI Székely nemesi alternatívák a Rákóczi szabadságharc után  Lecturer
2011.05.06 „Fáj a lelkem nagy nyomorúságokon - Asszonysorsok a Rákóczi-szabadságharcban" Tudományos konferencia a Magyar Országos Levéltárban 2011. május 6.  MNL-OL Székely nemesasszonyok a Rákóczi-szabadságharc idején Lecturer
2011.09.22 Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön. 2011.09.22-23. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Udvarházépítés mint a székely nemesi reprezentáció eszköze a 16-17. században Lecturer
2012.01.26 A Petőfi Sándor Könyvtár történelmi sorozata Petőfi Sándor Könyvtár, Miskolc A magyar történelem századai: Török világ Magyarországon Lecturer
2012.03.24 „Hagyomány és megújulás. Innovációs törekvések az északkelet-magyarországi egyházak történetében, különös tekintettel a református egyházra.” - tudományos konferencia MAB székház, Miskolc Puritán reformtörekvések Északkelet(Magyarországon, és azok lehetséges hatásai az oktatásra és egyházszervezetre  Lecturer
2012.05.20 Magyar Református Egység negyedik évfordulója Cserépfalu A Magyar Református Egyház létrejötte Lecturer
2012.08.25 Piacok a társadalomban és a történelemben - HIK konferencia. 2012.08.23-25. Debreceni Egyetem Piac tér és Piac utca: Székelyudvarhely térhasználatának és  társadalmi szerkezetének átalakulása a kora újkorban a piac hatásaival összefüggésben Lecturer
2012.10.15 "Végvár és mentalitás a kora újkori Európában" jubileumi konferencia. 2012.10.15-17. Dobó István Vármúzeum, Eger A székelyudvarhelyi vár és jelentősége Lecturer
2012.10.27 Református Iskolai Napok programsorozat Művészetek Háza, Miskolc A reformáció kezdetei Miskolcon Lecturer
2012.11.04 Az Egervölgyi Református Egyházmegye 2012. évi presbiteri konferenciája Nagyvisnyó A reformáció mint a Szentlélek Istennek munkája az egyházban, gyülekezeteinkben és a világban Lecturer
2013.01.28 "A tudás Patakja" - Teológiai szakmai program Sárospatak "Ama kegyelemnek mennyei harmatja"- A puritán kegyesség jellemzői Lecturer
2013.04.06 Hitvallás és vallásgyakorlat a református egyház gyülekezetiben, intézményeiben és közösségeiben - tudományos konferencia MAB székház, Miskolc "Ama kegyelemnek mennyei harmatja"- A puritán kegyesség jellemzői Lecturer
2013.04.07 Rubicon által szervezett tanár-továbbképzés ELTE A székelység kora-újkori története Lecturer
2013.04.09 Hitvallás és vallásgyakorlat - tudományos konferencia MAB székház, Miskolc Az egyéni kegyesség formái Északkelet-Magyarországon a 16. és 17. században Lecturer
2013.04.30 Hereditas Siculorum konferencia Budapest, MTA BTK A székely nemesség – székelyföldi társadalmi változások a kora újkorban Lecturer
2013.05.22 Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság - előadássorozat Szaléziánum, Veszprém Sárospatak úrnői, Lorántffy Zsuzsanna és Báthory Zsófia Lecturer
2013.06.09 Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság - előadássorozat Szaléziánum, Veszprém „Derekát jól felövezi és erős karral lát a dolgához…” A református Bornemissza Anna és a katolikus Zrínyi Ilona Lecturer
2013.07.25 Kárpát-Medencei Történelemtanár Tábor. A "Visegrádi Államok kapcsolatai a vallás tükrében a középkortól napjainkig" - konferencia a Rákóczi-szövetség szervezésében. 2013.07.22-27. Gyöngyös Az erdélyi fejedelemség vallási sokszínűsége Lecturer
2013.09.17 "Bethlen Gábor és kora" - konferencia és kiállítás MNL-OL A székelység a 17. század első felében Lecturer
2013.10.18 Miskolci Református Iskolai Napok 2013.10.17.-18. Művészetek Háza, Miskolc A miskolci reformáció Lecturer
2013.10.26 Bethlen Gábor és Európa - nemzetközi tudományos konferencia Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján. 2013.10.24-26. Kolozsvár Bethlen Gábor és a székely városok Lecturer
2013.11.08 Gazdaság és népesség a Székelyföldön - tudományos konferencia Székelyudvarhely A Bethlen Gábor idején felemelkedő székely elit szerepe a 17. század folyamán Lecturer
2013.11.14 Bethlen Gábor kora tudományos konferencia EKF TTI, Eger Bethlen Gábor székelypolitikája Lecturer
2014.01.31 MANYE konferencia Miskolci Egyetem A nemi szerepek változásai a 17. századi székely arisztokrata nők között Lecturer
2014.03.19 KORSZERŰ TUDÁS – SIKERES ÉRETTSÉGI Előadás-sorozat középiskolások számára magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyból a Miskolci Egyetemen Miskolci Egyetem Magyar-török küzdelmek és együttélés a XIV–XVII. században Lecturer
2014.03.19 KORSZERŰ TUDÁS – SIKERES ÉRETTSÉGI Előadás-sorozat középiskolások számára magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyból a Miskolci Egyetemen Miskolci Egyetem A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem) Lecturer
2014.05.16 „Nőképek térben és időben” - tudományos konferencia. 2014.05.16. Miskolci Egyetem Házassági stratégiák a székely elitben Organiser and lecturer
2014.09.12 Kuruc küzdelmek kora - nemzetközi konferencia. 2014.09.11-12. Eperjes Székely elit a kuruc küzdelmekben Lecturer
2014.10.08 Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepe - konferencia. 2014.10.08-09. Debreceni Egyetem Egy 17. századi erdélyi arisztokrata, Apor István Lecturer
2014.10.16 Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában - Tudományos konferencia. 2014.10.15-17. Dobó István Vármúzeum, Eger A székely elit katonai identitás elvesztése: Kemény János és Apafi Mihály között Lecturer
2014.10.21 Református Iskolai Napok Művészetek Háza, Miskolc A miskolci oktatás és Európa Lecturer
2014.12.06 Felekezetiség és társadalmi identitás - tudományos konferencia Miskolci Egyetem Felekezeti csoporttudat a székely elitben a 17. század második felében Organiser and lecturer
2015.03.25 Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció. 2015.03.25-26. EKF TTI, Eger Főnemesi szerepfelfogások az Apafi kori székely elitben Lecturer
2015.09.02 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat Szent István Rádió A székelyek története Lecturer
2015.09.09 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat Szent István Rádió A székely társadalom Mohács utáni helyzete Lecturer
2015.09.16 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat Szent István Rádió A székely társadalom 17. századi helyzete Lecturer
2015.09.23 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat Szent István Rádió A székely társadalom vallási-felekezeti hovatartozása Lecturer
2015.09.30 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat Szent István Rádió A madéfalvi veszedelem Lecturer
2015.10.07 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat Szent István Rádió A székelyek társadalma, mindennapi szokásai a 17. században Lecturer
2015.10.14 Sorsfordulók Sorsfordítók történelmi előadássorozat Bródy Sándor Könyvtár, Eger Dobó István, az egri hős életútja Lecturer
2015.10.21 IV. MISKOLCI REFORMÁTUS ISKOLAI NAP Művészetek Háza, Miskolc A reformáció mai szemmel Lecturer
2015.11.06 Erdély történetével kapcsolatos kutatások helyzete napjainkban (16-19. század)” - konferencia. 2015.11.05-06. EKF Eger A székely nemesi társadalom vizsgálata Lecturer
2015.11.06 425 éves a Vizsolyi Biblia. Nemzetközi konferencia. 2015. november 6. Sárospatak Hídvégi János, a bibliaolvasó református székely főúr Lecturer
2015.11.16 500 éves a reformáció c. előadássorozat a Kálvin házban Kálvin Ház, Eger A reformáció kibontakozása Magyarországon Lecturer
2015.11.18 Városok és természeti erőforrások. V. Magyar Várostörténeti Konferencia. 2015.11.18-19. Budapest Főváros Levéltára A székelyföldi városok területhasználati konfliktusai a koraújkorban Lecturer
2015.11.19 A tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán EKF, Eger A székely elit Apafi Mihály fejedelemsége idején Lecturer
2015.11.25 Vallások együttélése egykor és most – Konferencia a Reformáció Emlékbizottság szervezésében Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Székháza, Bp. Reformáció és török hódoltság Lecturer
2015.12.09 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat Szent István Rádió Dobó István életének 1552-ig tartó időszaka Lecturer
2016.01.13 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat Szent István Rádió Dobó István életének az egri várostrom utáni időszaka Lecturer
2016.01.20 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat - Az erdélyi fejedelmek feleségei Szent István Rádió Jagelló Izabella élete Lecturer
2016.01.27 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat - Az erdélyi fejedelmek feleségei Szent István Rádió Habsburg Mária Krisztierna főhercegnő élete Lecturer
2016.02.03 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat - Az erdélyi fejedelmek feleségei Szent István Rádió Károlyi Zsuzsanna élete Lecturer
2016.02.10 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat - Az erdélyi fejedelmek feleségei Szent István Rádió Brandenburgi Katalin élete Lecturer
2016.02.17 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat - Az erdélyi fejedelmek feleségei Szent István Rádió Lorántffy Zsuzsanna élete Lecturer
2016.02.24 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat - Az erdélyi fejedelmek feleségei Szent István Rádió Báthory Zsófia élete Lecturer
2016.03.07 500 éves a reformáció c. előadássorozat a Kálvin házban Kálvin Ház, Eger A reformáció "ügynökei", a fáradhatatlan vándorprédikátorok Lecturer
2016.03.09 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat - Az erdélyi fejedelmek feleségei Szent István Rádió Bornemissza Anna élete Lecturer
2016.03.16 Múltunk pillérei történelmi előadás-sorozat - Az erdélyi fejedelmek feleségei Szent István Rádió Zrínyi Ilona élete Lecturer
2016.04.08 Református kegyesség lelkiségek, keretek, intézmények, gyakorlatok -Konferencia és műhelybeszélgetés 2016.04.08-09. Sárospatak „Táncol a por” Tóth Sára könyvének sárospataki bemutatója. A Szerzővel és Visky András íróval a kötetről beszélget Balogh Judit történész Workshop
2016.05.09 500 éves a reformáció c. előadássorozat a Kálvin házban Kálvin Ház, Eger A reformáció hatása a magyar oktatásra, kultúrára, mindennapokra Lecturer
2016.05.11 Ország, nemzet, csoport, mint identitásképző tényező - tudományos konferencia. 2016.05.11-12. EKF, Eger Politikai harcok és felekezeti identitás Lecturer
2016.07.26 Ki az én ellenségem? - 26. Koinónia tábor. 2016.07.25-31. Hargita Keresztény Tábor A másik konfesszió Lecturer
2016.08.25 „A Báthoriak kora (A Báthoriak és Európa)” Nyírbátor Báthory Gábor székelypolitikája Lecturer
2016.08.27 Mozgás és átalakulás. A migrációs és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései. Szent István Egyetem - Gödöllő, 2016. augusztus 25-27. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2016. évi konferenciája SZIE, Gödöllő Kiszakadók és befogadottak egy zárt társadalomban: a székely elit összetételének és társadalmi súlyának változásai a migráció és egyéb mobilitások hatására Lecturer
2016.09.28 T72 Mérnökkör - a reformáció éve kapcsán 1032 Budapest, Kiscelli u. 73, Magyarország Reformáció alulnézetben Lecturer
2016.10.06 Nagyasszonyok Sárospatak történetében - művelődéstörténeti konferencia. 2016.10.06-07. Sárospatak Lorántffy Zsuzsanna sárospataki udvara 1648 után Lecturer
2016.10.12 TIT - előadás Miskolc, Herman O. Gimnázium A reformáció Lecturer
2016.10.14 „Mozgó frontvonalak: háború és diplomácia a várháborúk időszakában 1552‒1568” - Végvár konferencia. 2016.10.13-14. Eger A székely társadalom és a várháborúk: egy katonai társadalom új szerepekben Lecturer
2016.10.21 Az 1566. évi gönci zsinat jelentőségét méltató tudományos konferencia Gönc Tiszáninneni mezővárosok és a reformáció Lecturer
2016.10.24 500 éves a reformáció c. előadássorozat a Kálvin házban Kálvin Ház, Eger A puritanizmus Magyarországon Lecturer
2016.10.26 A Lévay József Református Gimnázium ünnepe Miskolc, Művészetek Háza Reformáció Miskolcon Lecturer
2016.10.31 500 éves a reformáció Avas-Déli Református Egyházközség Reformáció Miskolcon Lecturer
2016.11.16 Hírnév és emlékezet. Bethlen Miklós halálának 300. évfordulójára rendezett konferencia. 2016.11.16-18. ELTE BTK TTI Könyvtár Bethlen Miklós kapcsolatrendszere a székely elitben Lecturer
2016.11.19 Unitárius konferencia Budapest Unitáriusok a Székelyföldön a kora újkorban Lecturer
2016.12.01 Rekatolizáció és a magyar társadalom a XVII-XVIII. században - nemzetközi konferencia. 2016.12.01-02. Eperjes A rekatolizáció hatásai az Apafi kori székely elitre Lecturer
2016.12.15 Reformáció és rekatolizáció a magyar történelemben EKE, Eger A reformáció második hulláma, a puritán tanok a Székelyföldön Apafi Mihály uralma alatt Lecturer
2017.03.08 Egyéni érdek, közérdek - konferencia EKE, Eger Egyéni és csoportérdekek a Béldi összeesküvés idején Lecturer
2017.04.22 A  református  emlékezet  helyei -  interdiszciplináris  konferencia. 2017.04.21-22. Sárospatak Kilúgozott emlékezet: reformáció a Székelyföldön Lecturer
2017.04.28 II. Rákóczi Ferenc Erdély fejedelme konferencia Szatmárnémeti A fejedelem Rákóczi és a székely elit  Lecturer
2017.05.15 A Dunántúli Református Egyházkerület tanulmányi napjai Siloám Missziói Otthon, Balatonfüred A reformáció történész szemmel Európában és Magyarországon Lecturer
2017.05.19 A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns szellemiségben Miskolci Egyetem Lorántffy Zsuzsanna sárospataki udvara 1648 után Organiser and lecturer
2017.07.04 "Újonnan kell születnetek" A Dunántúli Református Egyházkerület Családos Hete Balatonfenyves A reformáció - történeti áttekintés Lecturer
2017.07.08 XX. Bodrogközi napok. Konferencia a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából határon inneni és határon túli református egyházközségek közreműködésével és részvételével Pácin, Mágocsy kastély A Mágocsyak és a reformáció Lecturer
2017.07.09 A Dunaújvárosi Református Egyházközség meghívása a Reformáció 500. évfordulójára. Dunaújváros Reformáció Lecturer
2017.07.12 Gödöllői református gyülekezet tábora. 2017.07.11-16. Mályi Kegyesség és reformáció Lecturer
2017.07.13 Gödöllői református gyülekezet tábora. 2017.07.11-16. Mályi Női szerepek és reformáció Lecturer
2017.07.26 Nélkülözők - 27. Koinónia tábor - 2017.07.24-30. Hargita Keresztény Tábor Hatalmi orientációk a református egyház történetében Lecturer
2017.08.31 Érzelmek története - a HIK 2017. évi konfereciája. 2017.08.31-.09.02. Gyöngyös Lojalitás mint csoportképző tényező az Apafi kori elitben a kor privát forrásaiban Lecturer
2017.09.21 Nők és konfessziók tudományos konferencia 2017. szeptember 21. EKE, Eger Református női szerepkonstrukciók: Erdély fejedelemasszonyai Organiser and lecturer
2017.09.23   Siklós, Vajda János tér 8, 7800 Magyarország Sztárai Mihály Lecturer
2017.09.30 Református női csendesnap Budapest   Lecturer
2017.10.03 Kálvin és Ignác Konferencia Budapest, Horánszky u. 20. 17. század eleje a modern ember belépése a kegyesség világába, Ignác és Kálvin egy időszak útkeresései Lecturer
2017.10.06 Gödöllői Református Gyülekezet női hétvégéje Felsőtárkány   Lecturer
2017.10.13 Reformtörekvések a vallásokban és az egyházakban tegnap és ma - a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozatának konferenciája Nemzeti Múzeum, Budapest Puritán reformkísérletek eredményei a magyar református egyházban Lecturer
2017.10.28 Refo Mezőkeresztes A magyarországi reformáció Lecturer
2017.11.10 Előadás a Miskolci Gráciák meghívására Miskolc A reformáció Miskolcon Lecturer
2017.11.15 Előadás e Földes Ferenc Gimnáziumban Miskolc Reformációs előadás Lecturer
2017.11.21 Reformatio nostra: Protestáns szellemi műhelyek Északkelet-Magyarországon a reformáció kezdetétől napjainkig. Tudományos konferencia. Miskolc, MAB székház Puritanizmus és női műveltség Északkelet-Magyarországon Lecturer
2017.11.23 Szabó Magda 100 tudományos konferencia 2017.11.22-24. EKE, Eger Szabó Magda egyházképe Lecturer
2018.04.19 Csíkszereda 460 – Várostörténeti konferencia 2018. április 19 – 20. Csíkszereda Csíkszereda szerepének változásai az Apafi korban Lecturer
2018.04.28 Előadás a Református Nőszövetség meghívására Mátraháza A puritanizmus Európában és Magyarországon Lecturer
2018.05.18 MEDIEN, ORTE UND RITUALE VON UND UNTER DEN FRAUEN. ZUR KULTURGESCHICHTE WEIBLICHER KOMMUNIKATION IN DER HABSBURGER MONARCHIE INTERNATIONALER WORKSHOP 21-23. Mai 2018 im Schloß SMOLENICE Szomolány, Szlovákia Weibliche Rollenkonstuktionen der Reformation im Oberungarn des 16. Jahrhunderts (Az erdélyi székely elit női tagjainak szerepfelfogása Apafi Mihály uralma alatt) Lecturer
2018.09.28 HIT ÉS HATALOM Történettudományi emlék-konferencia, Szatmár-Megyei Múzeum Szatmárnémeti Református egyház és politikai hatalom viszonya a 16-20. században Lecturer
2018.10.11 ÖNÉRDEK, KÖZÉRDEK, ÁLLAMÉRDEK. AZ ÉRDEK HATÁSA MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI TÖRTÉNELMÉNEK ALAKULÁSÁRA Végvár konferencia Eger. 2018. október 10 – 11 Eger Egyéni és csoportérdekek a Bocskai felkelésben Lecturer
2018.10.26 Apák és fiúk, anyák és lányok. Szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a pre-modern családban (1500–1918) 2018. OKTÓBER 25-26. MTA HTK Budapest ÉDES ÉS MOSTOHAANYA KÖZÖTT: MOZAIKOS CSALÁDI STRUKTÚRA EGY TELJES CSALÁDBAN. Daniel Ferencné Béldi Judit, Béldiné Vitéz Zsuzsanna és Béldi Zsuzsanna viszonya az egodokumentumaik tükrében Lecturer
2019.09.13 Imreh István emlékkonferencia. 2019.09.12-13. Kolozsvár Háromszék elitje Apafi Mihály uralma idején Lecturer
2019.10.01 A Rákóczaik - konferencia. 2019.10.01-02. Sárospatak Egy hatalom végórái. II. Rákóczi György és az erdélyi elit 1657 és 1660 között Lecturer
2019.10.04 „…minden térd elolvad, mint a víz…”(Ez 7,17) - Trauma és kegyesség. Református kegyesség konferenciák – IV. 2019.10.04-05. Sárospatak Mohács és Trianon traumája és a református identitás Lecturer
2019.11.14 Nők és szerepek - tudományos konferencia Eger Az anyai szerep diszfunkciója: Béldi Pálné Vitéz Zsuzsanna Lecturer
2019.12.05 Egyház és vallás a koraújkori Magyarországon. 2019.12.05-06. Eperjes Református főnemesi vallásosság Apafi Mihály Erdélyében az egodokumentumok tükrében Lecturer
2020.11.20 „Társadalom és jog a 16–18. századi Magyarországon” Miskolc Székely főtiszti kinevezések és hatásköreik változása Apafi Mihály korában Lecturer
2021.08.28 Hálózatok és kapcsolatok. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2021. ÉVI KONFERENCIÁJA Székesfehérvár Béldi Pál hálózatai és a Béldi összeesküvés Lecturer
2021.10.15 "Végvárak, döntések és döntéshozók" 2021.10.14-15. Eger Erdély végvidéke: várak és várkapitányok Apafi Mihály korában Lecturer
2021.10.16 Egyház mint kommunikáció. Református kegyesség konferenciák V. Sárospatak, 2021. október 15-16. Sárospatak A református egyház kommunikációja a 17. században. Ideák és valóság között Lecturer
2021.10.29 „Híres történelmi perek II.” tudományos konferencia Miskolc Béldi Pál hűtlenségi pere Erdélyben Lecturer
2022.03.28 THÖKÖLY IMRE ÉS FELKELÉSE - nemzetközi tudományos konferencia Késmárk Thököly Imre, Apafi Mihály és Teleki Mihály viszonya Lecturer
2022.03.25 FELSŐ-MAGYARORSZÁGI MEZŐVÁROSOK A KORA ÚJKORBAN 2022.03.24-25. Eperjes Reformáció Miskolcon Lecturer
2022.04.07 FORRÁSOK A KORAÚJKORI MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETHEZ Eperjes BALOGH Judit: Az Apafi kor egodokumentumainak egyháztörténeti tanulságai Lecturer
2022.05.06 TUDOMÁNYOS KONFERENCIA SZEGEDI KIS ISTVÁN HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Sárospatak Balogh Judit: Szegedi Kis patrónusa, Petrovics Péter Lecturer
2022.06.09 Az egyháztörténet-írás története Magyarországon tudományos konferencia 2022.06.09-10 Miskolc Balogh Judit: Trendek és tendenciák a reformáció korának jelenkori egyháztörténet-írásában Lecturer
2022.06.24 Egyház és társadalom Székelyudvarhelyen Székelyudvarhely BALOGH Judit: Székelyudvarhely társadalmának változásai a 16-17. században Lecturer
2022.10.12 „Végvár és kultúra” A hadi, gazdasági, diplomáciai, építészeti tudás, tanulás és műveltség szerepe a végvárrendszer életében. 2022.10.12-13 Eger BALOGH JUDIT: Erdély végvári kapitányainak műveltsége egodokumentumaik tükrében az Apafi korban Lecturer
2022.09.14-16 Stephan Báthory − Bátory István − Stefan Batory Shape and Effect in International Comparison Budapest Judit Balogh (Eszterházy Károly Catholic University, Eger): István Báthory and the Szekler society Lecturer
2022.10.06 „Báthoryak kora” 2022.10.06-07 Sárospatak Balogh Judit: Báthory Gábor és a székelyföldi elit Lecturer
2022.11.24-25 Nő a társadalomban Eger Balogh Judit: Női játékosok férfi játéktéren. A Béldi család női tagjainak szereplehetőségei Lecturer
2022.11.25 VI. REFORMÁTUS KEGYESSÉG KONFERENCIA 2022.11.25-27 Sárospatak Ki van jelen a reformáció korának református templomaiban? Lecturer
2022.11.11 Egyház és hatalom viszonya az ókortól napjainkig Budapest Balogh Judit: Hatalom és egyház, egyházpolitikai irányok a XVII. Századi Erdélyben Lecturer
2022.12.07 JÁRVÁNYOK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBEN 2022.12.07-08 Eperjes BALOGH Judit: Járványok az Apafi-kor ego-dokumentumaiban Lecturer
2022.11.30 EGYHÁZTÖRTÉNET A FORRÁSOKBAN 2022.11.30-12.01 Eperjes BALOGH Judit: A politikai levél mint egyháztörténeti forrás: A református identitás elemei az erdélyi elit politikai leveleiben Apafi Mihály korában Lecturer
2023.04.04 Régiótörténeti konferencia     Lecturer
2023.04.21 Hogyan írjunk nőtörténetet? Budapest Balogh Judit: Nők a kora újkori egodokumentumokban: Az egodokumentumok kora újkori felhasználhatóságának lehetőségei és korlátai Lecturer