Dr. Balogh Judit

Dr. Habil. Balogh Judit

Történész, egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Balogh Judit történész tudományos önéletrajza

Tanulmányok:

1986-91: Kiváló eredménnyel szereztem magyar-történelem szakos diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

1991: Első helyezést értem el a szegedi Országos tudományos Diákköri Konferencián Báthory Gábor székelypolitikája című dolgozatommal.

1991-1992: Középiskolai tanár a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban.

1992. szeptember: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének majd Karának Történettudományi majd Segédtudományi Tanszékén egyetemi tanársegéd, a történelem segédtudományait, kora újkori forrásismeretet, az Erdélyi Fejedelemség történetét, a reformáció történetét valamint a székelység történetének oktatója.

1994: PhD-hallgató a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem doktori programján. A dolgozatom címe: A székely ne-messég kialakulása a 17. században.

2001. november: Summa cum Laude minősítéssel szereztem PhD minősítést történettudományból a Debreceni Egyetemen.

2002. Egyetemi adjunktus.

2008. november 17. Habilitáltam a Debreceni Egyetemen

2010. Egyetemi docens.

2019.09.01 Egyetemi tanár

Tudományos fokozatok:

2001 PhD DE

2008 habilitáció DE

Egyetemi megbízatások:

1992–2000 Miskolci Egyetem: Tanulmányi és vizsgabizottság tagja

1994–1998 Miskolci Egyetem BTK: A Történelem Segédtudományai Tanszék tanszékvezető helyettese

2010–2013 Miskolci Egyetem: Esélyegyenlőségi Bizottság tagja

2012: Kora újkori szakirány felelőse

2014: Miskolci Egyetem Közép- és Kora Újkori Tanszék tanszékvezető egyetemi docens

Akadémiai megbízatások:

MTA-testületek II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya Történettudományi Bizottság

Miskolci Területi Bizottság

Társadalomelméleti Szakbizottság (szavazati jogú tag, elnökségi tag, tag)

Történettudományi Munkabizottság (szavazati jogú tag, tag)

Vallástudományi Munkabizottság (társelnök)

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Nőtörténeti Munkabizottság (szavazati jogú tag, tag)

Oktatási terület:

Kora újkori magyar történelem, ezen belül:

Az erdélyi Fejedelemség története

A Magyar Királyság politika- és társadalomtörténete a 16–17. században

16–17. századi magyar és egyetemes művelődés- és mentalitástörténet

Konfesszionalizáció és erdélyi egyháztörténet a 16–18. században

magyar paleográfia

forrásismeret

historiográfia

levéltárismeret

vallástörténet

Kutatási terület:

Kora újkori társadalomtörténet, a reformáció története Magyarországon, különös tekintettel a puritanizmusra, az Erdélyi Fejedelemség története, társadalomtörténeti kérdések.

Reformáció történetével kapcsolatos előadások református általános iskolákban.

Hazai vagy külföldi tanulmányutak

1991. április 18 – 1991. május 5. A debreceni KLTE Történettudományi Intézete ösztöndíjával levéltári kutatás Kolozsváron.

1991. június 12- 20.  Levéltári kutatás Kolozsváron.

1991. október- 1992. február 28.  Egy éves Soros doktori ösztöndíj keretében fél évet Kolozsváron töltöttem a székely nemesi társadalom kutatásával. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem történelem szakának ösztöndíjával az egyetem vendégoktatója voltam.

1992. október 10-23. MÖB ösztöndíjjal kutatás a Kolozsvári Levéltárban.

1993. február: Részvétel Lisszabonban az Amerika felfedezése és a Kora Újkor c. nemzetközi konferencián, majd ugyanekkor két hetes tanulmányút egy Holland pro-testáns szervezet ösztöndíjával Spanyolországban.

1993. június: Egy hónapos MÖB ösztöndíj Kolozsváron.

1994. november: A Kolozsvári Koinonia Kiadó ösztöndíjával egy hónapos kutatás Kolozsváron és Marosvásárhelyen.

1995. június: A Kolozsvári Koinonia Kiadó ösztöndíjával egy hónapos kutatás Kolozsváron és Marosvásárhelyen.

1995. november: A Kolozsvári Koinonia Kiadó ösztöndíjával egy hónapos kutatás Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Ekkor Kolozsváron az “Ama kegyelemnek meny-nyei harmatja” című könyvem könyvbemutatója.

1996. június: A Sapientia Alapítvány ösztöndíjával kutatás és előadás a nyári egyetemen a reformációról

1996. szeptember: Előadóként részt vettem Rómában a Kereszténység és művelődés című nemzetközi Hungarológiai kongresszuson.

1996. október: A Kolozsvári Koinonia Kiadó ösztöndíjával egy hónapos kutatás Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Ekkor előadás Kolozsváron a reformációról.

1997. November: Egy hetes kutatói ösztöndíj keretében kutatás a pozsonyi ev. lyceum kézirattárában

1998. június-augusztus: Soros kutatói ösztöndíjjal kutattam a kolozsvári és marosvásárhelyi levéltárakban a székely nemesi társadalom kialakulásának témájában.

1999. június: Két hetes kutatói ösztöndíj keretében kutatás a pozsonyi ev. lyceum kézirattárában

2000. április: Egy hetes kutatói ösztöndíj keretében kutatás a pozsonyi ev. lyceum kézirattárában

Tudománynépszerűsítő tevékenységek

A reformáció kezdetei Magyarországon: In: A reformáció évszázadai, válogatás magyar gyűjteményekből. 14. DVD kiadás. Budapest, 2009.

2010. november 28. Rubicon mesterkurzus: Az erdélyi fejedelmek hadseregei és hadjáratai.

2013.07.25. Előadás a Rákóczi Szövetség szervezésében határon túli történelemtanárok számára. Sokszínű vallási élet az Erdélyi Fejedelemségben.

2013.05.22: Veszprémi Érseki Főkáptalani Levéltár: Fejedelemasszonyok és a val-lásszabadság című előadássorozat: Sárospatak úrnői: Lorántffy Zsuzsanna és Báthory Zsófia c. előadás.

2013.06.05: Veszprémi Érseki Főkáptalani Levéltár: Fejedelemasszonyok és a val-lásszabadság című előadássorozat: "Derekát jól felövezi és erős karral lát a dolgához (Péld. 31.17) - Két erős feleség: a szigorú kálvinista Bornemissza Anna és a várvédő katolikus Zrínyi Ilona portréja c. előadás.

Évente ismeretterjesztő előadás tartása a Lévay József Református Gimnáziumban a reformációról a reformáció emléknapján.

Egyetemi szervezésű érettségi előkészítő előadás tartása a középiskolásoknak.

Középiskolai tanulmányi versenyek zsűrijében való részvétel.

Előadóként részvétel a Lévay József Református Gimnázium által szervezett tudományos napokon évente egyszer.

A miskolci Petőfi Sándor fiókkönyvtárban előadások tartása Erdély és a koraújkor történetével kapcsolatban.

Egyéb tevékenység

2000-től alapítója és szerkesztője vagyok a negyedévente megjelenő Egyháztörténeti Szemle című tudományos folyóiratnak.

OTDK zsűri tagság 2011 - Eger.

OTDK zsűri tagság 2013 - Debrecen.

PhD, Habilitációs bizottsági tagság: ELTE, PTE. DE.

OTKA bírálói tevékenység 2013.

OTDK-ra bejutott három hallgató témavezetése 2013.

OTKA bírálói tevékenység 2014.

Tudományos tevékenységet elismerő díjak

2003. április 30. Miskolci Egyetem BTK Jubileumi emléklap.

2003. november 05. MTA Miskolci Területi Bizottsága – Tudományos díj.

2009: A három éves Bolyai János kutatói ösztöndíj záró minősítése: kiemelkedő.

Tudományos tevékenységet elismerő tagságok

2000-től: Alapítója és szerkesztője vagyok a negyedévente megjelenő Egyháztörténeti Szemle című tudományos folyóiratnak.

2005. szeptember: Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága titkárává választanak.

2005. szeptember – 2006. szeptember: Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Vallástudományi Szakbizottsága titkárává választanak.

2008. április 29. Alapító tagja és titkára vagyok az Egyháztörténeti Szemle Társaságnak.

2008. december: Tagja vagyok a Transsylvania Emlékeiért Tudományos Egyesületnek.

2009. október 9. PhD – védés bizottsági tag a Debreceni Egyetemen.

Elnyert ösztöndíjak

Egy éves Soros doktori ösztöndíj keretében fél évet Kolozsváron töltöttem a székely nemesi társadalom kutatásával 1991. októbertől.

Soros kutatói ösztöndíjjal kutattam a kolozsvári és marosvásárhelyi levéltárakban a székely nemesi társadalom kialakulásának témájában. 1998. június-augusztus.

2002. június: „Miskolc 17. és 18. századi várossá fejlődése az iskoláztatás és a műve-lődés szemszögéből” címmel Miskolc város Művészeti és Tudományos Ösztöndíjai közül 6 hónapos alkotói ösztöndíjat nyertem el.

2003. szeptember: Békéssy György posztdoktori ösztöndíj 3 évre.

2006. Elnyertem Miskolc város Művészeti és Tudományos Ösztöndíját 3 hónapra "Miskolc mezőváros társadalmának mikrotörténeti és mentalitástörténeti elemzése Bethlen Gábor uralma időszakában" c. kutatásra.

2006. szeptember: 3 éves Bolyai János kutatási ösztöndíj. Zárójelentés értékelése: kiemelkedő.

2010. szeptember: Ismétlőként elnyertem a 3 éves Bolyai János kutatási ösztöndíjat „A székely elit struktúraváltása a 17. században” című kutatási projektemre.

2012. július 1. Miskolc város alkotói ösztöndíját nyertem el 3 hónapra.

2013. november 1. Egy évre elnyertem a Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösz-töndíjat. Pályázati azonosító: A2-SZJÖ-TOK-13-0124. Címe: Apor István karrierje és szerepe a 17. század végi erdélyi elitben.

Kutatási pályázatok

Részvétel az OTKA által támogatott Erdélyi Királyi Könyvek-adatbázis projektben. 1995-1997.

Témavezetői pályázatok

A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530-1630). 2010.02.01-2013.01.31. OTKA Kutatási pályázat. 6320EFt K 82048.

Hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztősége:

Egyháztörténeti Szemle, szerkesztőbizottsági tag, 2012-től

Egyháztörténeti Szemle felelős szerkesztője 2019-től